Ks. Stanisław Hołodok
Sakrament pokuty i pojednania (V)

W naszym rozważaniu o sakramentach świętych pragniemy przedstawić pierwszy sposób sprawowania sakramentu pokuty i pojednania w odnowionej po Soborze Watykańskim II liturgii, mianowicie: Obrzęd pojednania jednego penitenta. Chodzi tu o tzw. naszą spowiedź, do której dość często przystępujemy.

Przygotowanie do spowiedzi

Każdy spowiednik przed udaniem się do konfesjonału powinien chociaż krotko pomodlić się, wzywając pomocy Ducha Świętego, aby mógł dobrze spełnić zadanie szafarza sakramentu pokuty i pojednania. Potrzebne jest mu Boże światło i Boża miłość, bowiem dzięki tym darom będzie mógł dobrze ocenić stan duszy penitenta, pouczyć go i obdarzyć Bożym miłosierdziem. Kapłani spowiednicy modlą się też za swoich penitentów; za tych, którzy przystąpią do kratek konfesjonału. Rytuał poleca też penitentom, aby przed spowiedzią w modlitwie wzywali pomocy Ducha Świętego i prosili Boga o przebaczenie grzechów (OP 15). Przygotowujący się do spowiedzi powinien uczynić, w miarę możliwości, jak najbardziej dokładny rachunek sumienia i poznać stan swojej duszy, "zastanowić się, czy jego życie jest zgodne z przykładem i przykazaniami Chrystusa" (OP 15). W rachunku sumienia trzeba zwrócić uwagę na nasze postępowanie wobec Boga, bliźniego i siebie samego. O ile to możliwe, trzeba przypomnieć ilość popełnionych grzechów ciężkich. Robimy też rachunek sumienia z grzechów powszednich. Tradycyjnie korzysta się w przygotowaniu do spowiedzi z książeczek do nabożeństwa. Nie jest dobrze, gdy dorośli posługują się książeczkami do nabożeństwa swoich dzieci od I Komunii św. Inna jest problematyka życia dziecka, jego obowiązków; inne obowiązki ma człowiek dorosły. Jeżeli korzystamy z książeczki do nabożeństwa, niech będzie to tekst odpowiedni do naszego wieku. Warto wiedzieć, że dość dużo publikuje się wzorów rachunku sumienia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z czego można skorzystać. Po uczynieniu dokładnego rachunku sumienia trzeba wzbudzić żal za grzechy wraz z mocnym postanowieniem poprawy. Należy też pamiętać o konieczności pojednania się przed spowiedzią ze swoimi bliźnimi, o potrzebie wzajemnego przeproszenia i przebaczenia.

Obrzęd pojednania jednego penitenta

Odnowiony ryt przewiduje następujące części: przyjęcie penitenta, czytanie Słowa Bożego, wyznanie grzechów i przyjęcie zadośćuczynienia, modlitwa penitenta i rozgrzeszenie, uwielbienie Boga i zakończenie obrzędu pojednania (OP 41-48).

Przyjęcie penitenta

Rytuał zaznacza, że gdy penitent przystępuje do kratek konfesjonału, to kapłan spowiednik życzliwie go powinien przyjąć. Przystępujący do spowiedzi wypowiada pozdrowienie: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus", a kapłan odpowiada: "Na wieki wieków. Amen". Następnie penitent żegna się pobożnie, mówiąc: "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen". W tym czasie kapłan kreśli nad penitentem znak krzyża nic nie mówiąc. Następnie kapłan (dowolnie) zachęca penitenta do ufności w Boże miłosierdzie słowami Pisma Świętego wypowiadanymi w brzmieniu dosłownym lub w parafrazie, np.: "Niech przyjmie cię Pan Jezus, który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Jemu zaufaj" (por. Łk 5,32). Penitent może odpowiedzieć: "Amen".

Penitent, zwłaszcza jeśli nie jest znany spowiednikowi, określa swój stan (np. osoba zamężna, żonaty, ojciec, matka, uczeń, studentka, ksiądz, siostra zakonna, alumn itp.). To pomoże spowiednikowi w sprawowaniu jego funkcji w konfesjonale. Przystępujący do spowiedzi następnie określa czas ostatniej spowiedzi, informuje od odprawieniu pokuty (lub nieodprawieniu), przedstawia swoje trudności w prowadzeniu życia chrześcijańskiego oraz inne okoliczności, których poznanie ułatwi spowiednikowi wykonywanie jego posługi (OP 42).

Czytanie Słowa Bożego

W tym miejscu, jeżeli czas i okoliczności na to pozwalają, radzi się spowiednikowi, aby odczytał penitentowi odpowiedni fragment Pisma Świętego lub przytoczył je z pamięci (OP 69-81), co ukaże wielkie Boże miłosierdzie, nieszczęście grzechu i wezwie do odnowy życia. W Obrzędach pokuty radzi się, aby penitenci, odpowiednio pouczeni przez kapłanów, sami przed spowiedzią odczytywali odpowiednie teksty Pisma Świętego usposabiające ich do dobrego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjęcia rozgrzeszenia.

Wyznanie grzechów i przyjęcie zadośćuczynienia

Penitent powinien teraz wyznać Bogu wobec kapłana wszystkie swoje grzechy ciężkie, ich ilość i okoliczności popełnienia. W przypadku zapomnienia któregoś z grzechów ciężkich spowiedź będzie ważna. Zapominany grzech wyznamy na następnej spowiedzi. Natomiast świadome zatajenie grzechu ciężkiego czyni spowiedź nieważną i świętokradzką. Wyznajemy też grzechy powszednie, które przypomnieliśmy w czasie rachunku sumienia. Rytuał przypomina spowiednikowi, aby przyszedł, jeżeli trzeba, z pomocą penitentowi w wyznawaniu jego grzechów szczególnie wtedy, gdy o to on prosi. Spowiednik czasami jest zobowiązany postawić penitentowi niezbędne pytania, aby w ten sposób wyznanie grzechów było pełne. W razie potrzeby spowiednik poucza penitenta, daje mu odpowiednie wskazania, uwagi, napomnienia. Nieraz podnosi penitenta na duchu i zachęca do dalszego wysiłku w czynieniu dobra i zwalczaniu zła. Spowiadający kapłan jest zobowiązany do naznaczenia odpowiedniej do wielkości grzechów pokuty, czyli zadośćuczynienia. Tradycyjnymi czynami pokutnymi są: modlitwa, post (różnego rodzaju umartwienia) i jałmużna, czyli dobre uczynki. Przy grzechach kradzieży penitent zostaje zobowiązany do restytucji, tzn. do zwrotu skradzionej rzeczy; w przypadku oszczerstwa - do jego odwołania i naprawienia krzywdy wyrządzonej bliźniemu. Penitent dla słusznej przyczyny może poprosić spowiednika o zmianę zaproponowanej pokuty na inną, ewentualnie o jej zwiększenie. Pamiętajmy, że na ogół otrzymujemy małą pokutę. Jest ona pewnym znakiem, że należy pokutować przez całe swoje życie i w tej intencji więcej modlić się, umartwiać i czynić wiele dobrego.

Modlitwa penitenta i rozgrzeszenie

Kapłan po naznaczeniu pokuty wzywa penitenta do okazania żalu wraz z mocnym postanowieniem poprawy. Zwykle bijemy się w piersi, mówiąc: "Boże, bądź miłościw mnie, grzesznemu" (Łk 18,13). Możemy tez użyć innych słów wyrażających nasz żal i wolę poprawy. Następnie spowiednik wyciąga prawą rękę i wypowiada słowa rozgrzeszenia: " Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, + i Ducha Świętego". Penitent powinien słyszeć słowa rozgrzeszenia i żegnając się odpowiedzieć: "Amen".

Uwielbienie Boga i zakończenie obrzędu

W odnowionej liturgii proponuje się uwielbienie Boga. Po rozgrzeszeniu kapłan mówi: "Wysławiajmy Pana, bo jest dobry". Penitent odpowiada: "Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki". Kapłan oznajmia: "Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju". W tym czasie daje znak zakończenia spowiedzi, pukając w konfesjonał. Zamiast uwielbienia spowiednik może odmówić piękną modlitwę: "Męka Jezusa Chrystusa...", w której wzywa wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i Świętych oraz prosi, aby dobre uczynki penitenta, które spełni oraz cierpienia, które zniesie, stały się zadośćuczynieniem za jego grzechy i wyjednały w rezultacie mu zbawienie. Modlitwa kończy się słowami: "Idź w pokoju". Może też kapłan wypowiedzieć inny tekst oznajmiający penitentowi zakończenie spowiedzi, udzielenie mu miłosierdzia Bożego i pojednania z Bogiem, i Kościołem. Penitent odchodząc od konfesjonału tradycyjnie mówi: "Bóg zapłać". Może też (dowolnie) ucałować stułę.

Po spowiedzi należy podziękować Panu Bogu i jeżeli to możliwe, jak najszybciej odprawić zadaną pokutę.


powrót