Joanna Jarzębińska Szczebiot, Marek Szczebiot
Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, czyli mormoni

"Ogólnoświatowa wiara" - tak charakteryzuje Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich niewielka ulotka, zapraszająca na spotkanie ze wspólnotą mormonów w Białymstoku. Misjonarze tego Kościoła działają na naszym terenie już od kilku lat. Ich działalność do tej pory była raczej skromna i polegała głównie na proponowaniu lekcji języka angielskiego. Od pewnego czasu w różnych dzielnicach Białegostoku można natknąć się na młodych mężczyzn, często słabo mówiących po polsku, którzy rozdają ulotki z zaproszeniem na cotygodniowe spotkania. Można również otrzymać od nich Księgę Mormona - świętą księgę mormonów.

Ulotka zawiera podstawowe informacje o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. To właśnie ten Kościół, według autorów ulotki, odpowiada dokładnie temu, jaki założył Jezus Chrystus w czasie swojej ziemskiej służby. Odnowienie Kościoła stało się możliwe dzięki "prorokowi" Josephowi Smithowi, któremu Jezus Chrystus przypomniał wszystkie nauki. W dalszym ciągu krótkiego tekstu informacyjnego czytamy: "Tak, jak w innych wyznaniach chrześcijańskich, główną doktryną jest to, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Członkowie Kościoła wierzą, że Jezus Chrystus żył, umarł oraz zmartwychwstał. Wierzą oni, że On przewodzi oraz kieruje swoim Kościołem przez Prezydenta Kościoła, żyjącego proroka Boga."

Czytając powyższy tekst, osoba zainteresowana, może stwierdzić, iż nie istnieją zasadnicze różnice między mormonami a innymi Kościołami chrześcijańskimi, co zresztą sugeruje sama ulotka. Warto jednak wiedzieć, iż jedną z form manipulacji jest przypisanie zupełnie innego znaczenia, pewnym znanym i ogólnie przyjętym sformułowaniom. Dlatego celowym będzie przeanalizowanie zacytowanego wyżej tekstu i wyjaśnienie między innymi, co mormoni rozumieją pod pojęciem Boga, kim jest dla nich Jezus Chrystus, Duch Święty, na czym polega według nich grzech, odkupienie czy zbawienie.

Natura Boga w mormonizmie

Założyciel Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Joseph Smith, wyjaśniając mormońskie zasady wiary wyraźnie zaprzeczył doktrynie Trójcy, tak bardzo ważnej dla wszystkich chrześcijan. Smith stwierdził: "Wielu ludzi mówi, że jest jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty i że są oni tylko jednym Bogiem! Ja mówię, że jest to jednak dziwny Bóg - trzech w jednym i jeden w trzech! (...) Byłby to cudownie wielki Bóg - byłby olbrzymem lub potworem." ("History of the Church)1  Smith nigdy nie odwołał tych słów.

Nieuznanie Boga jedynego w Trójcy, doprowadziło Smitha w konsekwencji do przyjęcia politeizmu, co ogłosił w swoich pismach, mówiąc: "Będę głosił o wielości Bogów (...). Chcę stwierdzić, że zawsze i we wszystkich kongregacjach, gdy przemawiałem na temat boskości, mówiłem o mnogości bogów."2  Rozbudowując to nauczanie, Smith twierdził: "... Bóg Ojciec Jezusa Chrystusa miał Ojca i można przypuszczać, że on miał również Ojca."3  Co więcej według Smitha "Bóg był kiedyś taki, jak my jesteśmy teraz, a obecnie jest wywyższonym człowiekiem"4 . Nic więc dziwnego, że od tej nauki łatwo było przejść do stwierdzenia, że "każdy człowiek, który panuje w boskiej chwale, jest bogiem dla swych poddanych."5 

Jezus w mormonizmie

"Każdy bóg, poprzez swą żonę lub żony, wzbudza do życia liczne potomstwo, mnóstwo synów i córek "(Pratt, the Seer, 1, nr 3, s.37)6  - głosi Joseph Smith. Tak więc, według jego teologii bogowie i boginie posiadają zdolność rodzenia duchowych dzieci w niebie, co określane jest jako preegzystencja duchów. By uzyskać cielesną powłokę takie dziecko musi czekać, aż na ziemi narodzi się również jakieś dziecko. Wówczas potomek boga zsyłany jest na ziemię i wciela się w ciało ziemskiego dziecka.

Jezus jest duchowym pierworodnym dzieckiem boga Elohim. Drugim dzieckiem urodzonym w mormonizmie jest Lucyfer, dlatego mormoni nazywaja Jazusa duchowym bratem Lucyfera.

Gdy nadszedł czas, aby Jezus przyszedł na ziemię - według nauki mormonów - niebiański Ojciec zstąpił na ziemię (jako wywyższony człowiek) i współżył seksualnie z Marią, aby powstało ciało dla Jezusa. Dla mormonów Jezus jest więc jednym z wielu bogów we wszechświecie.

Duch Święty w mormonizmie

Nauka o Duchu Świętym ulegała w mormonizmie zmianom. Pierwotnie Joseph Smith nauczał, że kim innym jest Holy Ghost, a kim innym Holy Spirit. Przywódca mormonizmu nie wiedział bowiem, iż archaiczne słowo "Holy Ghost" było używane w języku angielskim epoki elżbietańskiej właśnie na określenie Ducha Świętego. W wykładach o wierze Smith wyjaśniał, iż Ojciec i Syn posiadają ten sam umysł i że to właśnie ów umysł jest Duchem Świętym. Następcy Smitha, twierdzili zaś, że Duch Święty narodził się w niebie jako człowiek, jako jeden z synów boga.7 

Ofiara Chrystusa i zbawienie

Według mormonizmu ofiara Chrystusa może zakryć tylko niektóre grzechy: "Są grzechy, które ludzie popełniają, dla których nie mogą otrzymać przebaczenia na tym świecie (...) choćby byli gotowi wylać swoją krew na ziemię." (Journal of Discourses, 4, 53)8  Ludzie, którzy popełnili niewybaczalny grzech pójdą na wieczne potępienie. Ta "niekończąca się kara" jest "Bożą karą" i może trwać "jedną godzinę, jeden tydzień, jeden rok, lub wiek."9 

Mormoni mają też doktrynę chrztu za zmarłych, tzn., że ochrzczony zmarły może zostać uznany za mormona.

Natura człowieka w mormonizmie

Joseph Smith miał również swoją wersję dotyczącą pojawienia się człowieka na ziemi. Według tej wersji to Bóg zstąpił ze swej planety jako Adam i zapłodnił Ewę. W ten sposób powstało plemię, które mogło użyczyć materialnego ciała zsyłanym na ziemię bogom.

Od samego początku mormoni nauczają, że człowiek ma potencjał stania się bogiem. Smith wyjaśnial to następująco: "To jest więc życie wieczne: znać jedynego, mądrego i prawdziwego Boga; i musicie nauczyć się, jak sami możecie być bogami."10 

Postać założyciela

Analizując naukę różnych grup religijnych, zawsze warto przyjrzeć się postaci założyciela. Nie może bowiem, według słów Jezusa Chrystusa, dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo - dobrych owoców. Spójrzmy więc z tego punktu widzenia na postać Josepha Smitha.

Joseph Smith urodził się w Sharon w stanie Vermont w 1805 roku. Był czwartym spośród dziesięciorga dzieci Josepha i Lucy Mack Smithów. W roku 1814 cała rodzina przeniosła się do Palmiry w stanie New York. Gdy miał czternaście lat udał się pewnego dnia do lasu na modlitwę, aby rozeznać, do którego z Kościołów chrześcijańskich ma się przyłączyć. W lesie miał, jak stwierdził później, pierwsze objawienie. Ukazał się mu Bóg i Jezus, którzy polecili mu nie wiązać się z żadnym wyznaniem, lecz czekać na dalsze wskazówki. W trzy lata po tym objawieniu ukazał mu się anioł o imieniu Moroni i polecił udać się na pobliskie wzgórze Cummorah, gdzie znajdzie złote tablice oraz dwa kamienie Urim i Tummim. Kamienie miały służyć "widzącemu" do tłumaczenia. Na tablicach, które należały do trzech zaginionych pokoleń Izraela, miały być jakoby zapisane dzieje nieznanej wczesnoamerykańskiej cywilizacji. Dzieje te zostały podobno spisane przez proroka Mormona i zakopane przez jego syna Moroniego, który był ostatnim z pokolenia Neofitów. Moroni zakopał tablice, aby uchronić je przed zniszczeniem w czasie licznych bitew staczanych z Indianami. Po znalezieniu tablic Joseph Smith z "boską pomocą" przetłumaczył na język angielski tekst zapisany egipskimi hieroglifami reformowanymi 11 . Następnie oddał je aniołowi a ten zabrał je do nieba. Nie ma więc żadnego dowodu na istnienie tych tablic. Przetłumaczone tablice, to tekst, który stał się świętą księgą wyznawców mormonizmu, znaną jako "Księga Mormona: Inny testament Jezusa Chrystusa." Księga opowiada między innymi o tym, jak Jezus po zmartwychwstaniu przybył do Ameryki, by tu nauczać i znaleźć uczniów. Opisuje wiele bitew, które doprowadziły do zagłady Neofitów. Mimo, iż Smith szczegółowo pisał o zaginionej cywilizacji, archeologom nie udało się odnaleźć ani śladów miast, ani pól bitewnych.

Te i inne fantazje Smitha, a przede wszystkim jego nauka o pochodzeniu człowieka, naturze Osób Boskich, czy dogmat o wielości bogów, budzą ogromne kontrowersje. Mormoni wielokrotnie zmieniali pewne zasady swojej wiary. Od czasu, gdy Joseph Smith otrzymał pierwsze "objawienie", do świętej księgi wprowadzono prawie cztery tysiące zmian. Jednakże mormoni nie chcą się obecnie do tego przyznawać, a jeżeli już, to z ogromną niechęcią.

Podsumowanie

Ze względu na kontrowersyjną naukę, jak również dziwne rytuały religijne, wielu chrześcijan uznało doktryny mormonów za nieprzyzwoite, czy wręcz śmieszne. Nasze rozważania można zakończyć słowami wypowiedzianymi przez św. Pawła, który podobne nauki w czasach sobie współczesnych komentował następująco: "Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową." (Ga 1,6-7)

 

 

 

Przypisy:

1 Cyt. za: McDowell J., Stewart D. Oszukani. Lublin, 1994, s. 64.

2 Op. cit.

3 Op. cit. s. 65.

4 Op. cit. s. 65

5 cyt za: Brooks K.L. Duch prawdy i duch fałszu. Toruń, 1997.

6 Op. cit.

7 por. McDowell J. Stewart D., op. cot., s. 66-67

8 Cyt. za: McDowell J., Stewart D., op. cit., s. 67.

9 Cyt za: Brooks K.L. op.cit

10 cyt. za: McDowell J., Stewrd D., op.cit., s. 67.

11 Egipskie hieroglify reformowane - wymysł Smitha; nikt nigdy nie słyszał o tego rodzaju piśmie


powrót