W trosce o państwo i obywatela
Krzysztof Jurgiel - Poseł na Sejm RP z Akcji Wyborczej Solidarność


        Od początku kadencji Sejmu pracuję w Komisji Finansów Publicznych. Zajmuje się ona przede wszystkim budżetem państwa i wszelkimi ustawami, mającymi wpływ na finanse naszego kraju i każdego obywatela. Brałem czynny udział w debacie budżetowej zwracając uwagę na błędy rachunkowe w tak ważnej ustawie, jak też na zaniżanie subwencji przekazywanych gminom. Prace w komisji wykazały, że można także znaleźć znaczne oszczędności planując inwestycje centralne.
        Jestem także członkiem Zespołu Rolnego i Samorządowego. W pracach tego zespołu bardzo przydatne są moje doświadczenia samorządowe. Będąc prezydentem miasta Białegostoku mogę oczami praktyka patrzeć na projekty wielu ustaw, a jest to szczególnie istotne w okresie, gdy trwają prace nad reformą ustrojową państwa.
        Jestem również członkiem Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej, rozpatrującej ustawy dotyczące reformy państwa. Kilkakrotnie uczestniczyłem w debatach parlamentarnych dotyczących przemian ustrojowych. W swoich wystąpieniach postulowałem potrzebę wprowadzenia drugiego szczebla samorządu - powiatu, który przejmie dużą część kompetencji dzisiejszego wojewody. Odnosząc się do spraw lokalnych, kilkakrotnie składałem wnioski o uzupełnienie mapy powiatowej, poprzez dopisanie Łap i Dąbrowy Białostockiej, wskazując na liczne elementy, które przemawiają za takim rozwiązaniem. Podkreślałem również, że rozszerzenie samorządności na szczebel wojewódzki będzie dla Polski korzystnym posunięciem. O liczbie województw powinny decydować przede wszystkim przesłanki ekonomiczne, a kompetencje samorządu i wojewody muszą być ustalone tak, by zachować unitarny charakter państwa.
        Składałem także wniosek o rozszerzenie granic przyszłego województwa podlaskiego o powiaty: Ełk, Olecko i Gołdap. Moim staraniom towarzyszyły spotkania z samorządowcami tych gmin, aby przekonać ich do naszego województwa. Moim zdaniem, zmiany jakie wiążą się z reformą są konieczne ze względu na niewydolność istniejącej administracji rządowej. W rezultacie, powinna radykalnie poprawić się jakość usług publicznych, nastąpi decentralizacja zarządzania i finansów publicznych, co umożliwi bezpośrednią kontrolę władz przez demokratycznie wybranych radnych.
        Oprócz ustaw kompetencyjnych istotna jest także ordynacja wyborcza do władz samorządowych. W debacie parlamentarnej opowiedziałem się za propozycją mojego klubu AWS, aby jeden dokument regulował zasady przeprowadzania wyborów do wszystkich trzech szczebli samorządu, co ułatwi zrozumienie zasad wyborów oraz przyczyni się do upowszechniania aktywnych postaw społecznych. Wskazywałem, że wybory do władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich powinny odbywać się w tym samym terminie. Ordynacja ma ułatwiać tworzenie dużych, silnych komitetów wyborczych, które w całości będą mogły wziąć odpowiedzialność za kierowanie gminą czy powiatem.
        Korzystając ze swych dotychczasowych doświadczeń, złożyłem na ręce marszałka Sejmu dwa projekty ustaw - jeden z nich dotyczył gospodarki nieruchomościami, a drugi - podatków i opłat lokalnych. Razem z innymi posłami PC-AWS złożyłem także projekt ustawy o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obywateli. Uzyskał on również poparcie 100 tys. naszych rodaków i został dodatkowo zgłoszony w trybie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Wspomniana ustawa pozwoliłaby skuteczniej ścigać przestępców, ułatwiłaby pracę policji, a w konsekwencji zwiększyłaby bezpieczeństwo nas wszystkich.
        Porozumienie Centrum - AWS uważa, że walka z przestępczością wymaga wielu działań zapobiegawczych, wychowawczych, uzdrowienia sytuacji w policji i wymiarze sprawiedliwości, ale też surowszych kar i większej skuteczności organów ścigania. Jak pokazują doświadczenia w innych krajach, podobne kroki prawne szybko owocują zmniejszeniem przestępczości. Dotąd większość partii i polityków była przeciwna radykalnym działaniom przeciw bandytom.
        Jednoznacznie poparłem projekt uchwały o potępieniu systemu komunistycznego uważając, że jest to wręcz konieczność moralna i historyczna. Dotychczasowa działalność polskiego wymiaru sprawiedliwości i Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie ścigania zbrodni komunistycznych charakteryzuje się dużą niemrawością i nieporadnością, co widać także w naszym regionie, szczególnie silnie doświadczonym przestępczymi działaniami komunistów.
        W debacie dotyczącej rolnictwa domagałem się realizacji programu wyborczego AWS, oraz zwiększenia środków finansowych na ten dział gospodarki.
        Podczas dyskusji sejmowej nad ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej wnioskowałem - zgodnie ze stanowiskiem środowisk służby zdrowia - o zwiększenie z 7,5% do 10% odpisu na funkcjonowanie kas chorych.
        Gdy debatowaliśmy nad ustawą o służbie cywilnej, postulowałem objęcie nią pracowników administracji samorządowej, a nie tylko rządowej.
        Oprócz prac w komisjach i udziału w obradach plenarnych Sejmu staram się również reagować na ważne sprawy, trudne problemy za pomocą interpelacji. Spośród zgłoszonych do tej pory interpelacji warto zwrócić uwagę na sprawę dworca kolejowego w Białymstoku. W efekcie moich interpelacji i zabiegów w Ministerstwie Transportu, uzyskałem obietnicę zakończenia tej inwestycji w 2000 roku. Składałem interpelację w sprawie: wiz wjazdowych dla obywateli innych państw, przejść granicznych w naszym województwie, trudnej sytuacji „Fast" oraz działań polskiego MSZ, dotyczących utajnienia przez władze brytyjskie na dalsze 50 lat akt śledztwa, obejmujących okoliczności śmierci gen. Władysława Sikorskiego.
        Obok zajęć w Sejmie, utrzymuję więzi z moimi wyborcami. Dosyć często organizowane są spotkania w Białymstoku i innych miejscowościach, z mieszkańcami Krynek, Sokółki, Łap, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Podobne spotkania, przy kilkusetosobowym audytorium, odbywały się w Białymstoku. Uczestniczyli w nich członkowie stowarzyszeń katolickich. Innym razem - zaś wójtowie i burmistrzowie z całego województwa. W tych rozmowach obywatelskich, przeważała tematyka związana z reformą państwa.
        Na co dzień spotykam się z mieszkańcami naszego regionu zarówno w Urzędzie Miejskim jak i w swoich biurach poselskich. Główne biuro poselskie mieści się w Białymstoku przy ul. Suraskiej 1 (tel. 7423-037), a filie w Suwałkach przy ul. Utrata 1b (tel. 66-55-33), Sokółce - Plac Kościuszki 15 (tel. 711-81-99) i Łapach - Plac Niepodległości 5 (tel. 715-59-14).


powrót