Nr 6(106) - listopad grudzień 2002
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

W sercu Wydziału Katechetycznego

Rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego i katechetycznego mamy już dawno poza sobą. We wszystkich parafiach odbyły się z tej okazji specjalne nabożeństwa z udziałem dzieci i młodzieży. W wielu wspólnotach w połowie września odprawione zostały uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Uczniowie różnych klas rozpoczęli po raz kolejny regularne spotkania sakramentalne z Bogiem w ramach pierwszych piątków miesiąca. Minął październik, miesiąc modlitwy różańcowej, gromadzącej znów w naszych świątyniach rzesze dzieci i młodzieży wraz ze swymi rodzicami i katechetami. Wydawać by się mogło, że nadszedł czas, w którym nic szczególnego nie będzie się działo, zwykła codzienność.

W rzeczywistości będzie inaczej, przynajmniej w przypadku najstarszych gimnazjalistów, ich rodziców, katechetów, i duszpasterzy w parafiach. Decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity, począwszy od bieżącego roku szkolnego, przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywać się będzie dwutorowo. Część formacji, zwłaszcza jej aspekt intelektualny, realizowany będzie w ramach szkolnych lekcji religii. Natomiast formacja duchowa, oparta na kontakcie z Bogiem poprzez Słowo, sakrament i wspólnotę, odbywać się będzie w parafii zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Uroczystość udzielenia tego sakramentu będzie miała miejsce również w parafii zamieszkania.

Jak każda nowość, również i ta decyzja może budzić pewien niepokój, zwłaszcza w sercach tych, którzy idą „na pierwszy ogień”. Trzeba jednak zaznaczyć, iż w tej, na pozór nowej decyzji, zawarty jest powrót do korzeni. Zgodnie bowiem z wielowiekową tradycją Kościoła własna parafia jest najwłaściwszym miejscem inicjacji sakramentalnej, a także realizacji poszczególnych etapów i rozwoju życia sakramentalnego konkretnych wiernych. O Kościele mówimy, że jest naszą Matką, poprzez którą każdy z nas rodzi się do pełni życia chrześcijańskiego. Zrozumienie jednak tej prawdy i jej przeżycie jest możliwe o tyle, o ile konkretna osoba doświadcza rzeczywistości Kościoła w konkretnym znaku małej wspólnoty lokalnej, a taką jest parafia.

Parafia, jak podaje nam Katechizm Kościoła Katolickiego, „wprowadza lud chrześcijański do uczestniczenia w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas tej celebracji; głosi zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich uczynkach” (n. 2179). Używając innych określeń Katechizm przypomina, że „parafia jest wspólnotą eucharystyczną i ośrodkiem życia liturgicznego rodzin chrześcijańskich; jest ona podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców” (n. 2226). Również Dyrektorium Ogólne o Katechizacji ukazuje parafię jako „zwyczajne środowisko, w którym rodzi się i wzrasta wiara” (por. n. 257-258).

Nie zaniedbując zatem katechezy szkolnej należy poszukiwać jak najlepszych rozwiązań, które - w życiu kandydatów do bierzmowania - mogłyby urzeczywistnić to, o czym mówią cytowane dokumenty. Punktem wyjścia będzie bez wątpienia opracowana przez Wydział Katechetyczny Kurii instrukcja, czy raczej uzupełnienie instrukcji duszpastersko-katechetycznej dotyczącej przygotowania do sakramentu bierzmowania, obowiązującej w Archidiecezji Białostockiej od roku 2000. W oparciu o tę poszerzoną instrukcję każda parafia powinna sprecyzować własną drogę przygotowania młodzieży do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Ufajmy, że Duch Święty natchnie nas wszystkich swoją łaską, dzięki czemu wspólny wysiłek i zgodna współpraca wszystkich duszpasterzy, na czele z księżmi proboszczami, katechetów, nauczycieli i wychowawców, animatorów grup parafialnych, rodziców i oczywiście zainteresowanej młodzieży, umożliwią naszym wychowankom owocne przeżycie nowej Pięćdziesiątnicy.

Ks. Roman Balunowski
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa
Kurii Metropolitalnej BiałostockiejSpis artykułów