Nr 6(106) - listopad grudzień 2002
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Kronika

Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny

Dnia 31 sierpnia 2002 roku odbył się Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny. Mszę świętą w katedrze odprawił ks. dziekan Antoni Lićwinko, a homilię wygłosił ks. abp Wojciech Ziemba. Katecheci, którzy w tym roku otrzymali misję kanoniczną „do odwołania” złożyli wyznanie wiary. Tematem obrad w sali kina „Ton” było przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w parafii. Problem teoretycznie zarysował, jak również przekazał doświadczenia katechezy krakowskiej ks. dr hab. Tadeusz Panuś. Prelegent zaprezentował także pomoce zatytułowane „Wypłyń na głebię” służące przygotowaniu młodzieży gimnazjalnej do sakramentu bierzmowania w parafii. W ramach obrad ks. dr Jerzy Lachowicz przedstawił stan wykonanych prac na rzecz wdrożenia biblijnej katechezy dorosłych w archidiecezji. Ponadto ks. mgr Sławomir Dąbrowski ukazał walory nowych podręczników do kl. I i IV wydanych przez ośrodek poznański i zalecanych do użytku w archidiecezji. W spotkaniu uczestniczyła wicekurator Kuratorium Podlaskiego p. Elżbieta Cilak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego p. Lucja Orzechowska.

 

Pielgrzymka do Świętej Wody

Dnia 21 września katecheci udali się na doroczną pielgrzymkę do Świętej Wody. Skupienie modlitewne rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem księdza wizytatora Józefa Kuczyńskiego z Sokółki. Koncelebrowali wizytatorzy archidiecezjalni: ks. Józef Grygotowicz i ks. Roman Balunowski, który również wygłosił homilię. Bezpośrednio po Mszy świętej katecheci odprawili dróżki Matki Bożej Bolesnej, do których rozważania przygotowała p. Krystyna Skwarko. Nabożeństwo to uwieńczono modlitwą przy krzyżu katechetów. Po modlitwie katecheci spotkali się wokół ogniska na agapie.

 

Udział w sympozjach

W dniach 18-19 września 2002 roku w sympozjum wykładowców katechetyki uczestniczyła p. Anna Kirejczyk. Sympozjum odbyło się w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie. Poświęcone zostało korelacji nauki religii z systemem wychowania szkolnego, z innymi przedmiotami szkolnymi, z katechezą rodzinną i parafialną. Wykład wprowadzający zatytułowany: Filozofia podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce wygłosił ks. bp dr Kazimierz Nycz, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski.

Ks. dyrektor Józef Grygotowicz i dr Elżbieta Młyńska uczestniczyli w ogólnopolskim spotkaniu dyrektorów Wydziałów Katechetycznych połączonym z zebraniem rzeczoznawców ds. oceny programów nauczania i podręczników katechetycznych. Obydwa spotkania odbywały się w dniach 25-26 września br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Zasadniczym tematem spotkania dyrektorów było Duszpasterstwo katechetyczne w parafii. Referaty wygłosili: ks. prof. Roman Murawski i ks. prof. Kazimierz Misiaszek z Warszawy oraz ks. dr Krzysztof Kantowski z Koszalina. W zespole rzeczoznawców mówiono o kryteriach oceny programów i podręczników według „podstawy programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce” - ks. prof. Jerzy Bagrowicz z Torunia i o założeniach teologiczno-dydaktycznych „Katechizmu dla dorosłych” - ks. prof. Kazimierz Misiaszek. Powołano również zespół do opracowania katechizmu dla dorosłych.

 

Narada wizytatorów

Odbyła się ona dn. 11 października br. w sali Jana Pawła II nad kinem „Ton”. Uczestniczyli w niej wizytatorzy archidiecezjalni i dekanalni, konsultant i doradcy metodyczni z Centrum Edukacji Nauczycieli. Spotkanie miało charakter szkoleniowy w zakresie duszpasterstwa katechetycznego w parafii oraz zaleceń Wydziału Katechetycznego dotyczących przygotowania młodzieży gimnazjalnej do bierzmowania w parafii. Z powyższymi zagadnieniami zapoznała zebranych dr Elżbieta Młyńska. Dyskusja po prelekcji ujawniła rodzący się wśród duszpasterzy dylemat: czy rzeczywiście trzeba przygotowywać młodzież w ich własnych parafiach czy też w parafiach na terenie, których znajdują się szkoły. O innych aktualnościach powiadomił zebranych ks. wizytator Józef Grygotowicz.

 

Nowy doradca metodyczny

Grono doradców metodycznych uzupełnione zostało o kolejną osobę. Jest nią p. mgr lic. Grażyna Kuziuta, której powierzono troskę o katechetów pracujących w gimnazjach. Nowemu doradcy i wszystkim „podopiecznym” życzymy owocnej współpracy.

 Spis artykułów