Nr 4(110) - lipiec sierpień 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Czy ocena z religii wlicza się do „średniej”?

Podlaski Wicekurator Oświaty - Elżbieta Cilak - w swoim piśmie nr NP-022/2/02 z dnia 2003-03-19 adresowanym do Dyrektorów Szkół w Województwie Podlaskim powołując się na wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2003 roku nr DKOS-1/DB-5029A-8/03 zajmuje stanowisko w sprawie wliczania do średniej oceny z religii, etyki i innych zajęć dodatkowych (np. języka obcego realizowanego z godzin dyrektora). W piśmie odniesiono się do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2000r. Nr 6, poz.73). W rozporządzeniu tym, zmienianym kilkukrotnie1, istnieje w § 6 ustęp 1 o brzmieniu: „Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły dla młodzieży, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły - z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 1a-1c i 3.”2

Nie zacytowano wspomnianego wyżej ustępu 3. Brzmi on: „Statut szkoły może określić wyższe wymagania, a także dodatkowe warunki niezbędne do uzyskania świadectw, o których mowa w ust.1 i 2.”3

Z obowiązujących przepisów prawnych można więc wysnuć następujące wnioski:

1.W żadnym rozporządzeniu (zarówno „w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności” jak i „w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych”) nie ma mowy o tym, iż ocena z religii nie może być wliczana do średniej.

2. Szkoła, a dokładnie jej statut, może określić czy oceny z przedmiotów nieobowiązujących będą wliczane do średniej. Mogą być to „wyższe wymagania, a także dodatkowe warunki”, o których mowa w Rozporządzeniu.

W gestii szkoły więc pozostaje uznanie czy religia i inne przedmioty nieobowiązkowe są traktowane na równi z innymi przedmiotami czy też uznaje się je za przedmioty „drugiej kategorii”. Poruszona kwestia jest doskonałą okazją, by katecheci zatroszczyli się o właściwe traktowanie nauczania religii. Wtedy i tylko wtedy stworzy się szanse wypełnienia zapisu Konkordatu: „Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych.”4 Jeśli są w tej kwestii wątpliwości można poznać „wolę zainteresowanych”, o których mówi konkordat.

Ks. Robert Markuszewski

1 15 listopada 200 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1132), 24 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 48, poz. 446), 7 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 70, poz. 648) oraz 14 lutego 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 61, poz. 537).

2 Pełne brzmienie ustępu za Rozporządzeniem z dnia 24 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 48, poz. 446).

3 Tamże.

4 Art. 12 ust. 1 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 r., ratyfikowanego 23 lutego 1998 r. w Watykanie i Warszawie.Spis artykułów