Nr 6(112) - listopad grudzień 2003
DWUMIESIĘCZNIK KATECHETYCZNY KURII METROPOLITALNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Kronika

Archidiecezjalny Dzień Katechetyczny

Dzień inaugurujący nowy rok katechetyczny (30.08. br.) rozpoczął się wspólnym eucharystycznym świętowaniem w katedrze o godz. 9.00. Celebrze przewodniczył ks. bp Edward Ozorowski, a homilię wygłosił ks. Andrzej Brzozowski. Obrady poświęcone zostały katechezie parafialnej. Perspektywę takiej katechezy na wszystkich etapach edukacyjnych zarysował ks. drWaldemar Janiga z diecezji przemyskiej, tamtejszy doradca-metodyk. O formach i metodach katechezy sakramentalnej w parafii proponowanych w archidiecezji białostockiej powiedziała drElżbieta Młyńska. Dyskusja, a potem wspólna modlitwa uwieńczyły spotkanie.

 

Nowy doradca metodyczny

Z dniem 1 września br. Prezydent Miasta Białegostoku Ryszard Tur powierzył ks. Czesławowi Walentowiczowi, katechecie z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku pełnienie zadań doradcy metodycznego. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 10 września 2003 roku w Pałacu Koniuszego. W uroczystości wziął udział dyrektor Wydziału ks. Józef Grygotowicz.

 

Dzień skupienia w Świętej Wodzie

Dnia 20 września br. odbyła się pielgrzymka katechetów do Świętej Wody. Na program spotkania złożyła się Eucharystia celebrowana przez księdza dyrektora Wydziału Katechetycznego Józefa Grygotowicza, podczas której homilię wygłosił ks. Czesław Walentowicz - doradca metodyczny, a także komunikaty konsultantów, wizytatorów i doradców, rozważanie różańcowych tajemnic światła oraz wspólna agapa.

 

Udział w sympozjum wykładowców katechetyki

Tegoroczne sympozjum wykładowców katechetyki poświęcone zostało nowemu programowi duszpasterstwa katechetycznego w parafii. Celem spotkania, które odbyło się w dniach 23-24 września 2003 roku w Częstochowie, było przygotowanie materiału do opracowania programu katechezy parafialnej. DrElżbieta Młyńska wygłosiła na tymże sympozjum referat na temat: Inicjacja do sakramentu Eucharystii i Pokuty w klasach 1-3. W charakterze gości z naszej diecezji w sesji uczestniczyli: ks. Leszek Jakoniuk - student katechetyki w Instytucie Katechetycznym w Paryżu oraz ks. Robert Koller.

 

Rekolekcje katechetów

Rekolekcje odbywały się w dniach 10-12 października 2003 roku w Świętej Wodzie. Uczestniczyło w nich 55 osób. Rekolekcje poprowadził ks. Andrzej Brzozowski. Ze strony Wydziału Katechetycznego diakonię organizacyjną przejęła Krystyna Skwarko, katechetka z Gimnazjum nr 3 w Białymstoku.

 

Inauguracja roku akademickiego

Dnia 11 października 2003 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Studium Teologii w Białymstoku przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela, a także na Wyższych Zawodowych Studiach Katechetycznych w Białymstoku. Inaugurację przeprowadził dyrektor Studium ks. mgr lic. Józef Grygotowicz. Sprawozdanie za rok akademicki 2001/2002 złożyła wicedyrektor Studium drElżbieta Młyńska. Ks. bp prof. drhab. Edward Ozorowski wręczył indeksy 40 nowym studentom, przyjął ich ślubowanie, a następnie wręczył dyplomy magisterskie i licencjackie kończącym studia. Wykład inauguracyjny na temat: „Którędy do nieba? Przedziwne formy wczesnochrześcijańskiej ascezy” wygłosił ks. drJerzy Lachowicz. Słowo końcowe do zebranych na uroczystości skierował ks. bp Edward Ozorowski. Śpiewy okolicznościowe wykonał chór „Soli Deo” z par. św. Rocha pod dyrekcją mgra Zbigniewa Brzozowskiego.

 

10-lecie Katechizmu Kościoła Katolickiego

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Komisji Episkopatu Polski ks. bp Kazimierz Nycz zaprosił przedstawicieli Wydziałów Katechetycznych na sesję naukową z okazji dziesiątej rocznicy wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Sesja odbyła się dn. 28 października br. w Krakowie - Łagiewnikach. Referaty wygłosili: kard. drCh. Schönborn z Wiednia, ks. prof. Henryk Seweryniak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Jerzy Bagrowicz z Uniwersytetu w Toruniu i ks. prof. Janusz Nagórny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej na sesji reprezentowała Elżbieta Młyńska.

 

Narada katechetyczna

Dnia 30 października br. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Wydziału Nauczania Archidiecezji Białostockiej ks. dra Radosława Kimszy z odpowiedzialnymi za Wydział Katechetyczny: ks. dyr. Józefem Grygotowiczem i Elżbietą Młyńską. Ksiądz Przewodniczący zapoznał Wydział Katechetyczny z nowopowołaną strukturą Wydziału Nauczania i jego kompetencjami. Zadaniem tego Wydziału ma być koordynacja prac instytucji kościelnych odpowiedzialnych za nauczanie i wychowanie w archidiecezji, do których zalicza się Wydział Katechetyczny. Na spotkaniu omówiono wszystkie bieżące problemy, inicjatywy, propozycje, plany, które leżą w zakresie kompetencji i zadań Wydziału Katechetycznego.

 

(em)Spis artykułów